Zarząd KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. informuje:

Na podstawie § 28 Statutu Stowarzyszenia Klub Piłkarski KSZO 1929 Ostrowiec Św. Zarząd zawiadamia, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia odbędzie się w sobotę 21 grudnia 2019r.:

– I termin godz. 10.00

– II termin godz.10.15

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia.
6. Przedstawienie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji i sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za okres minionej kadencji
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności minionej kadencji,
b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia za okres minionej kadencji
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w minionej kadencji,
d) udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej z wykonywania przez nich obowiązków w minionej kadencji
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu – w związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej – w związku z upływem kadencji dotychczasowej Komisji Rewizyjnej.
10. Wolne wnioski;
11. Zamknięcie obrad.